روز چهارم مسابقات کاپ جهانی اسلونی با تکمیل دو کارت هدف پایانی کلاس هوی ورمینت تفنگ بادی توسط تیراندازان به پایان رسید. در پایان روز و مشخص شدن نتایج قهرمانان این کلاس از رشته تفنگ بادی مشخص شدند.