مسابقات ۲۵ متر انجمن تیراندازان بنچ رست ایران در دو کلاس لایت ورمینت و هوی ورمینت تفنگ بادی فدراسیون جهانی WRABF برگزار می شود. برای مشاهده قوانین WRABF به لینک زیر مراجعه نمایید. 

قوانین و کلاس های مسابقات WRABF

۲۵ متر تفنگ بادی


کلاس لایت ورمینت Light Varmint

۲۵ متر تفنگ بادی

• هر نوع تفنگ بادی با عملکرد مسلح سازی دستی یا مکانیکی مجاز است. وزن آن نباید بیش از ۴٫۷۶۲ کیلوگرم همراه با دوربین باشد.
• می توان از قنداق یا قنداق هایی که مطابق با قوانین و ویژگیهای قنداق باشند، استفاده کرد. (پیوست F را نگاه کنید)
• عملکرد مسلح سازی تفنگ می تواند به صورت فنرپیستون یا PCP باشد.
• استفاده از رگولاتورهای هوا ، وزنه های لوله ، تنش گیر لوله یا استابلایزرهای لوله مجاز است به شرطی که در مجموع کلی وزن مجاز تفنگ باشند.
• از رگولاتورهای هوا چنانکه که به عنوان قطعه جدا ناپذیر و داخلی باشد ، می توان استفاده کرد.
• تعویض مخزن هوا مجاز است به شرطی که به عنوان قطعه یدکی یا اختیاری توسط تولید کننده تفنگ ساخته شده باشد.
• می توان از دوربین هایی با هر مقدار بزرگنمایی استفاده کرد.
• ثابت کردن بخش مسلح سازی و بدنه (Action) و لوله به قنداق و اصلاح مجموعه ماشه (یا تعویض آن) مجاز است.
• استفاده از سیستمهای الکترونیکی بازگشت سلاح به موقعیت قبل از شلیک مجاز نیست.
• قدرت تفنگ حداکثر ۱۶٫۲۷ ژول ( ۱۲ فوت بر پاوند) مجاز است.
• فاصله تیراندازی ۲۵ متر است.
• کالیبرهای ۱۷۷٫ ، ۲۰٫ و ۲۲٫ اینچ با استفاده از گیج کالیبر ۲۲٫ اینچ امتیازدهی می شوند.


کلاس هوی ورمینت Heavy Varmint

۲۵ متر تفنگ بادی

• هر نوع تفنگ بادی با عملکرد شلیک دستی یا مکانیکی مجاز است و محدودیت وزنی {تفنگ} همراه با متعلقات (متعلقات شامل دوربین ، قطعات نصب شونده سر لوله و غیره ) ، ۶٫۸۰۳ کیلوگرم است.
• می توان از قنداق کارخانه یا قنداق هایی که مطابق با قوانین و ویژگیهای قنداق باشند، استفاده کرد. (پیوست F را نگاه کنید)
• می توان هر نوع بهینه سازی و اصلاح در تفنگ انجام داد و می توان از دوربین با هر مقدار بزرگنمایی استفاده کرد.
• استفاده از رگولاتورهای هوا در صورتی که بخشی از تفنگ محسوب شوند ، مجاز است. استفاده از سیستمهای الکترونیکی بازگشت سلاح به موقعیت قبل از شلیک مجاز نیست. استفاده از مازل بریک ، وزنه لوله یا تنش گیر لوله مجاز است.
• محدودیتی برای اندازه یا حجم مخزن هوا وجود ندارد تا زمانی که قدرت خروجی حداکثر ۲۷٫۱۲ ژول باشد و مخزن جزیی از بدنه سلاح محسوب شود. ( مخزن هوای جدا از بدنه تفنگ مجاز نیست و مخزن حتما باید بخشی از سلاح و در وزن کلی آن محسوب شود)
• فاصله تیراندازی ۲۵ متر است.
• کالیبرهای ۱۷۷٫ ، ۲۰٫ و ۲۲٫ اینچ با استفاده از گیج کالیبر ۲۲٫ اینچ امتیازدهی می شوند.