مقالات آموزشی

رست و قنداق در تیراندازی بنچ رست-بخش دوم چیدمان رست ها

معرفی نرم افزار الکترونیکی امتیازدهی True Score

/
نرم افزار  True Score توسعه تکنولوژی و تاثیر آن بر روی زندگی …
رست و قنداق در تیراندازی بنچ رست-بخش دوم چیدمان رست ها

امتیازدهی اهداف در بنچ رست

/
امتیازدهی و کارت اهداف بنچ رست در این مقاله نگاهی به امتیازد…
رست و قنداق در تیراندازی بنچ رست-بخش دوم چیدمان رست ها

رست و قنداق در تیراندازی بنچ رست-بخش دوم چیدمان رست ها

/
چیدمان رست ها چیدمان رست ها روی میز از اصولی است که باید با حسا…