رکوردهای ثبت شده انجمن

مطابق با مصوبه کمیته برگزاری مسابقات انجمن از سال ۱۳۹۷ ، رکوردهای تیراندازان شرکت کننده در مسابقات انجمن IRBRS در وب سایت این انجمن ثبت و اطلاع رسانی خواهد شد. ثبت رکورد فقط در دو کلاس لایت و هوی ورمینت فدراسیون جهانی بنچ رست ریم فایر و بادی WRABF انجام می شود. 


کلاس لایت ورمینت

رکوردهای IRBRS
آقای علیرضا مومن زاده امتیاز ۷۴۳ و ۳۰X

کلاس هوی ورمینت

رکوردهای IRBRS
آقای صادق قرنجیکی امتیاز ۷۴۴ و ۳۳X