رکوردهای ثبت شده انجمن

مطابق با مصوبه کمیته برگزاری مسابقات انجمن ، از سال ۱۳۹۷ ، رکوردهای تیراندازان شرکت کننده در مسابقات انجمن IRBRS در وب سایت ثبت و اطلاع رسانی خواهد شد. رکوردها تنها در دو کلاس های لایت و هوی ورمینت WRABF انجام می شود. 


کلاس لایت ورمینت

رکوردهای IRBRS
آقای علیرضا مومن زاده امتیاز ۷۴۳ و ۳۰X

کلاس هوی ورمینت