کسب رکوردهای امتیازی طبق قوانین مسابقات WRABF در زمان رقابت ها توسط نمایندگان کشورهای عضو و شرکت کننده در آن رقابت به کمیته برگزاری اعلام و سپس توسط کمیته فنی WRABF احراز و تایید می شوند.

رکوردهای جدیدی در مسابقات کاپ جهانی 2017 اسلونی توسط تیراندازان کسب شد.

New World Record
AAppo Korpi

Aappo Korpi ARLV 745-26X

Billy Chamberlin

Billy Chamberlin ARHV 747-30X