اعضای کمیته اجرایی انجمن

1- صادق قرنجیکی 

2- علیرضا مومن زاده 

3- یونس اونق 

4- حامد خضری 

5- مجتبی حسن پور 

6- علی قناد 

7- مهدی کاظمی 

صادق قرنجیکی

صادق قرنجیکی

علیرضا مؤمن زاده

علیرضا مؤمن زاده

یونس اونق

یونس اونق

حامد خضری

حامد خضری

مجتبی حسن پور

مجتبی حسن پور

علی قناد

علی قناد

مهدی کاظمی

مهدی کاظمی

ارسال پیام